Bemærk: Risiko for ændringer grunder Covid-19
restriktioner. 
Tilmelding påkrævet - Tidsfrist flyttet til d. 15. maj. 
Indkaldelse til Generalforsamling

Lørdag den 29. maj 2021 kl. 13.00

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i BMW Club Danmark.

Den afholdes lørdag den 29. maj 2021 kl. 13.00.

 

Generalforsamlingen afholdes i år vest for Storebælt, hos BMW Service KOED A/S Vejle, Wittrupvej 1, 7120 Vejle Øst (My Garage).

Der vil være mulighed for rundvisning hos MyGarage på dagen, fra kl. 10.30 - Og en pølse fra pølsemanden, inden generalforsamlingen starter. 

 

Bemærk at afholdelsen kan risikere at aflyses eller afholdes online, såfremt eventuelt forsamlingsforbud dikterer dette.

Af hensyn til dette, vil vi I år gerne modtage din tilmelding, hvis du ønsker at deltage på årets generalforsamling.

 

Tilmelding

Tilmelding foretages til klubbens sekretær Rasmus Brandslund, på tlf. 22381364 eller e-mail rasmusb@bmw-club.dk, meget gerne senest lørdag d. 15. maj, af hensyn til planlæggelsen af arrangementet.

 

Dagsorden ifølge BMW Club Danmarks vedtægter § 8

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Protokol

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

 

Ad punkt 4: Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at det nuværende kontingent på Kr. 400,- bibeholdes.

 

Ad punkt 6: Indkomne forslag

Forslag skal være formanden i hænde senest d. 1. januar 2021 på mail: brian@bmw-club.dk

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til vedtægtsændringer – Det er en revidering af et forslag, tidligere stillet af medlem Per Mølgaard og diskuteret på sidste års generalforsamling, omhandlende beskrivelse af ekstraordinær generalforsamling, samt deling af indkomne forslag, i god tid inden afholdelse af generalforsamling.

 

Nuværende formulering:

§ 8 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes een gang om året i februar. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt begærer dette over for bestyrelsen. Stedet for afholdelse af generalforsamlingen vælges af bestyrelsen, dog skal det tilstræbes, at det sker på skift i de enkelte landsdele. 
Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages skriftligt varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 1. januar før generalforsamlingens afholdelse.

 

Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling er:

1. valg af dirigent
2. formandens beretning
3. regnskabsaflæggelse
4. fastsættelse af kontingent
5. protokol
6. indkomne forslag
7. valg af bestyrelsesmedlemmer
8. valg af suppleanter
9. valg af revisor
10. eventuelt

Vedtagelse af forslag kræver simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Et medlem kan ikke overdrage sin stemme til et andet medlem, heller ikke ved fuldmagt. Kun medlemmer der har betalt kontingent har adgang til og stemmeret på klubbens generalforsamling.

Referat af generalforsamling skal bringes i det første klubblad, der udkommer efter generalforsamlingen.

 

Ny formulering:

§ 8 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes een gang om året i februar. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt begærer dette over for bestyrelsen. Stedet for afholdelse af generalforsamlingen vælges af bestyrelsen, dog skal det tilstræbes, at det sker på skift i de enkelte landsdele. 

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages skriftligt varsel.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest den 1. januar før den ordinære generalforsamlings afholdelse.

 

Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling er:

1. valg af dirigent
2. formandens beretning
3. regnskabsaflæggelse
4. fastsættelse af kontingent
5. protokol
6. indkomne forslag
7. valg af bestyrelsesmedlemmer
8. valg af suppleanter
9. valg af revisor
10. eventuelt

 

Seneste 14 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling skal den fulde ordlyd af alle forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 Indkomne forslag, være offentliggjort på et let tilgængeligt sted på klubbens hjemmeside, samt være sendt pr e-mail til de af klubbens medlemmer, som har oplyst sin e-mail adresse til klubben.

 

Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde den fulde ordlyd af punkter til behandling på den ekstraordinære generalforsamling.
Senest 14 dage før afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling være offentliggjort på et let tilgængeligt sted på klubbens hjemmeside, samt være sendt pr e-mail til de af klubbens medlemmer, som har oplyst sin e-mail adresse til klubben.

 

Vedtagelse af forslag på såvel den ordinære som en ekstraordinær generalforsamling kræver simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Et medlem kan ikke overdrage sin stemme til et andet medlem, heller ikke ved fuldmagt. Kun medlemmer der har betalt kontingent har adgang til og stemmeret på klubbens generalforsamling.

Referat af generalforsamling skal bringes i det første klubblad, der udkommer efter generalforsamlingen. I tilfælde af klubbens opløsning beslutter den generalforsamling, der vedtager opløsningen af klubben, hvordan referatet fra generalforsamlingen skal sendes til klubbens medlemmer.

 

 

Ad punkt 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende er på valg: Brian S. Jensen, Tom Carlsen, samt en ledig plads i bestyrelsen.

Ad punkt 8: Valg af suppleanter

På valg er Leif Rasmussen.

 

Ad punkt 9: Valg af revisor

På valg er Jens Elgum.

 

Bemærk:

Kun medlemmer, der har betalt kontingent for 2021, har adgang til generalforsamlingen. Ligeledes har kun de fremmødte medlemmer stemmeret.

 

Overvejer eller ønsker du at stille op til bestyrelsen eller eventuelt som suppleant, skal du være velkommen til at kontakte bestyrelsen, for at høre mere om hvad det indebærer.

 

Vel mødt!

Sekretær, Rasmus Brandslund