• Vedtægter

Således vedtaget på klubbens generalforsamling d. 26.02.2022. Disse vedtægter annullerer alle tidligere vedtagne.

§ 1 NAVN


Klubbens navn er BMW Club Danmark.

§ 2 FORMÅL

Klubbens formål er:

1.      At samle ejere af BMW biler til gennem fælles møder og arrangementer at udbrede kendskab til og interesse for BMW.

2.      At afholde møder og kørselsmæssige arrangementer og konkurrencer, såvel af selskabelig som sportslig og teknisk art.

3.      Gennem klubbladet, som udsendes op til 6 gange om året, at formidle nyheder af interesse for klubbens medlemmer.

4.      At opretholde en aktuel hjemmeside på adressen www.bmw-club.dk, hvor medlemmerne kan holdes opdaterede med viden om relevant BMW information, samt klubbens aktiviteter.

§ 3 HJEMSTED


Klubben har hjemsted i Danmark. Hjemstedet er adressen hos den første af nedenstående, som har adresse i Danmark:
1. formanden
2. sekretæren
3. kassereren
4. et andet bestyrelsesmedlem, som bestyrelsen vælger, hvis ingen af de forestående opfylder betingelsen om at have adresse i Danmark.

§ 4 MEDLEMMER


Som medlemmer kan optages enhver ejer af en BMW bil. Endvidere kan optages enhver BMW interesseret. Et medlemskab dækker hele husstanden. Hvert nyt medlemsskab skal godkendes ved første bestyrelsesmøde. Eksklusion kan foretages af bestyrelsen, men kan indankes af det ekskluderede medlem på den førstkommende generalforsamling hvorefter generalforsamlingen afgør om eksklusionen skal opretholdes.

§ 5 KONTINGENT


Kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen, betales første gang ved indmeldelse. Kontingentet kan af klubbens bestyrelse bestemmes at følge enten løbende år med udgangspunkt i indmeldingstidspunktet, eller følge kalenderåret. 
Følges kalenderåret, gælder følgende vilkår: Ved indmeldelse efter 1/7 betales for de 2 sidste kvartaler samt efterfølgende års kontingent. Ved indmeldelse efter 1/10 betales for sidste kvartal samt efterfølgende års kontingent. Kvartalsbetaling er ¼ af årskontingent. Ønsker det nye medlem ikke at betale for det efterfølgende år betales der fuld kontingent for hele året. Ved indmeldelse efter 1/12 betales fuld kontingent, som dækker resten af kalenderåret samt efterfølgende år ( maks. 13 måneder ). Ved hverve kampagne og lignende er bestyrelsen bemyndiget til at kunne give rabat ved nytegning.

Følges kalenderåret, sker opkrævning af årskontingent en gang om året i december/januar med seneste betaling den 31. januar samme år, som kontingentet dækker.

§ 6 BESTYRELSE


Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer, samt 2 suppleanter, der vælges af generalforsamlingen. Valgperioden er på 2 år. Et medlem skal have været medlem i minimum et år, før opstilling til bestyrelsen kan foretages. På førstkommende bestyrelsesmøde, som skal afholdes senest 30 dage efter generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig med valg formand, kasserer og sekretær. 
Såfremt formanden træder tilbage i sin valgperiode konstituerer bestyrelsen sig på ny.
Såfremt et bestyrelsesmedlem træder tilbage i sin valgperiode erstattes dette af en suppleant indtil næste ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen holder møde så ofte, som formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer begærer det.
Bestyrelsesmøder indkaldes, af sekretæren, med mindst 14 dages skriftligt varsel.

Dagsorden for bestyrelsesmøder skal mindst omfatte:
1. godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. beretning fra kassereren, indeholdende:
a. kassebeholdning
b. overslag over kendt udgifter/indtægter
3. indkomne forslag
4. eventuelt

Bestyrelsesmøder skal så vidt muligt afholdes på en ikke-arbejdsdag, således at alle bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at deltage i møderne. Afholdelse af bestyrelsesmøder går på skift mellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer deltager i bestyrelsesmødet. Vedtagelse af forslag kræver simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Medlemmer kan stille behandlingsforslag til bestyrelsen med 7 dages varsel, inden et bestyrelsesmøde.
Referat af bestyrelsesmøde udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter afholdelse af bestyrelsesmøde. Senest 28 dage efter bestyrelsesmødet, skal referatet være godkendt og udsendt på klubbens hjemmeside.
Bestyrelsen kan indstille til godkendelse på Generalforsamlingen, at kasserer og redaktør modtager et vederlag for deres ydelser.
Beløbet fastsættes af bestyrelsen.

§ 7 UDMELDELSE


Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens formand eller kasserer senest ved udgang af et kalenderår. Manglende betaling af kontingent vil medføre automatisk udmeldelse.

§ 8 GENERALFORSAMLING


Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes een gang om året i februar. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt begærer dette over for bestyrelsen. Stedet for afholdelse af generalforsamlingen vælges af bestyrelsen, dog skal det tilstræbes, at det sker på skift i de enkelte landsdele.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages skriftligt varsel.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest den 1. januar før den ordinære generalforsamlings afholdelse.

Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling er:

1. valg af dirigent
2. formandens beretning
3. regnskabsaflæggelse
4. fastsættelse af kontingent
5. protokol
6. indkomne forslag
7. valg af bestyrelsesmedlemmer
8. valg af suppleanter
9. valg af revisor
10. eventuelt

Seneste 14 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling skal den fulde ordlyd af alle forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 Indkomne forslag, være offentliggjort på et let tilgængeligt sted på klubbens hjemmeside, samt være sendt pr e-mail til de af klubbens medlemmer, som har oplyst sin e-mail adresse til klubben.

Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde den fulde ordlyd af punkter til behandling på den ekstraordinære generalforsamling. Senest 14 dage før afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling være offentliggjort på et let tilgængeligt sted på klubbens hjemmeside, samt være sendt pr e-mail til de af klubbens medlemmer, som har oplyst sin e-mail adresse til klubben.

Vedtagelse af forslag på såvel den ordinære som en ekstraordinær generalforsamling kræver simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Et medlem kan ikke overdrage sin stemme til et andet medlem, heller ikke ved fuldmagt. Kun medlemmer der har betalt kontingent har adgang til og stemmeret på klubbens generalforsamling.

Referat af generalforsamling skal bringes i det første klubblad, der udkommer efter generalforsamlingen. I tilfælde af klubbens opløsning beslutter den generalforsamling, der vedtager opløsningen af klubben, hvordan referatet fra generalforsamlingen skal sendes til klubbens medlemmer.

§ 9 OPLØSNING


Opløsning af Klubben kan kun ske på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. For vedtagelse kræves, at mindst 1/3-del af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med en majoritet på 2/3-dele af de afgivne stemmer. En evt. bestående formue tilfalder ungdomsarbejdet/talentarbejdet i en eller flere klubber tilknyttet Dansk Automobil Sports Union. Generalforsamlingen afgør hvilke klubber der skal have del i formuen, samt hvordan formuen skal fordeles mellem klubberne.


§ 10 ARRANGEMENTER


Alle klubbens medlemmer kan og opfordres til at være arrangør af et klub-arrangement. Et arrangement skal altid godkendes af bestyrelsen, uanset om dette påfører klubben udgifter. For at få et arrangement godkendt skal arrangøren fremsende en beskrivelse af arrangement sammen med et budget over de forventede indtægter og udgifter. Annoncering af arrangementer sker gennem klubbladet og via klubbens hjemmeside.

Deltagelse i arrangementer, hvor der er begrænsning i deltagerantallet, bestemmes af den rækkefølge i hvilken deltagergebyret registreres på klubbens konto.


§ 11 TEGNINGSREGLER

 
Klubben tegnes af formanden og yderligere et bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsen kan dog give enkelte bestyrelsesmedlemmer fuldmagt til at disponere over foreningens konti i pengeinstitutter ved dette bestyrelsesmedlems underskrift alene.

Cron Job Starts